События вплетаются в очевидность.


31 августа 2014г. запущен литературно-публицистический блог украинской полиэтнической интеллигенции
ВелеШтылвелдПресс. Блог получил широкое сетевое признание.
В нем прошли публикации: Веле Штылвелда, И
рины Диденко, Андрея Беличенко, Мечислава Гумулинского,
Евгения Максимилианова, Бориса Финкельштейна, Юрия Контишева, Юрия Проскурякова, Бориса Данковича,
Олександра Холоднюка и др. Из Израиля публикуется Михаил Король.
Авторы блога представлены в журналах: SUB ROSA №№ 6-7 2016 ("Цветы без стрелок"), главред - А. Беличенко),
МАГА-РІЧЪ №1 2016 ("Спутник жизни"), № 1 2017, главред - А. Беличенко) и ранее в других изданиях.

Приглашаем к сотрудничеству авторов, журналистов, людей искусства.

ПРИОБЕСТИ КНИГУ: Для перехода в магазин - НАЖМИТЕ НА ПОСТЕР

ПРИОБЕСТИ КНИГУ: Для перехода в магазин - НАЖМИТЕ НА ПОСТЕР
Для приобретения книги - НАЖМИТЕ НА ПОСТЕР

понедельник, 26 марта 2018 г.

В Киеве от Высшей квалификационной комиссии судей требовали забраковать переквалификацию ряда судей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Вищої ради правосуддя
14 лютого 2017 року № 269/0/15-17

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ
вул. Студентська, 12-А, м. Київ, 04050

Скарга щодо дисциплінарного проступку судді (суддів)
(дисциплінарна скарга)

 
  м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, буд. 62, а/с 119______________________________________
 суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська________________________________
1. Інформація про скаржника:

1.1. Скаржник: Сироватка Сергій Сергійович, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №2580 від 16 липня 2012 року, видане Дніпропетровською обласною КДКА, посвідчення адвоката №0148
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, для адвоката – зазначити № та дату видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката)

1.2. Адреса місця проживання (перебування) фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи:  49000, м. Дніпро, вул. Глінки, буд. 17-А, оф. 1; адреса для листування: 49000,
(поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)
1.3. Номери засобів зв’язку*:  +380978707788, garantsss38@gmail.com____________________
(домашній, робочий або мобільний номер телефону, електронна адреса)
1.4. Статус скаржника: представник потерпілих по кримінальному провадженню
                                       (сторона, третя особа, представник сторони (адвокат), інші учасники судового процесу тощо)

2. Інформація про суддю (суддів)*: Леонов Андрій Анатолійович,
                                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові та посада судді (суддів),
____________________________________________________________________________________________________________________________
щодо якого (яких) подається дисциплінарна скарга)
3. Інформація у судовій справі:  справа №200/7271/17, обвинувачений Іванченко Владислав Миколайович , захисник адвокат Дивляш Олександр Володимирович, прокурор Саломатіна О.О., потерпілі: Дарадуда М.В., Дарадуда Д.В., Дарадуда А.А., Дарадуда Л.М., Дарадуда Є.М., Дарадуда М.Ю.; представники потерпілих: адвокат Сироватка С.С., адвокат Рак Т.С., адвокат Михалевич А.К., потерпілий Кузнецов В.В., представник потерпілого Кузнецова В.В.: адвокат Балашов С.В.
                                               (якщо неналежна поведінка судді (суддів) мала місце під час розгляду справи, за наявності
_____________________________________________________________________________________________________
 інформації  зазначити номер справи, сторони у справі, предмет судового розгляду; за наявності судового рішення – його дату та номер)

4. У чому полягає неналежна поведінка судді (суддів)? Зазначте одну або декілька підстав дисциплінарної відповідальності судді (суддів) відповідно до частини першої статті 106 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів»                (далі – Закон України № 1402-VIII)*:

 • умисне або внаслідок недбалості:
 • незаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому числі незаконна відмова в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило учасниками судового процесу реалізацію наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обовязків або призвело до порушення правил щодо юрисдикції або складу суду;
 • незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін щодо суті спору;
 • порушення засад гласності і відкритості судового процесу;
 • порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
 • незабезпечення обвинуваченому права на захист, перешкоджання реалізації прав інших учасників судового процесу;
 • порушення правил щодо відводу (самовідводу);
 • безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень; 
 • допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу;
 • умисне або у звязку з очевидною недбалістю допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод;
 • розголошення суддею таємниці, що охороняється законом, у тому числі таємниці нарадчої кімнати, або інформації, що стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;
 • неповідомлення суддею Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора про випадок втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, у тому числі про звернення до нього учасників судового процесу чи інших осіб, включаючи осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з приводу конкретних справ, що перебувають у провадженні судді, якщо таке звернення відбулося в інший, ніж передбачено процесуальним законодавством, спосіб упродовж п’яти днів після того, як йому стало відомо про такий випадок;
 • неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Ради суддів України про реальний чи потенційний конфлікт інтересів судді (крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законом);
 • втручання у процес здійснення правосуддя іншими суддями;
 • неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання корупції;
 • зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, визначених законодавством;
 • використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди, якщо таке правопорушення не містить складу злочину або кримінального проступку;
 • допущення суддею недоброчесної поведінки, у тому числі здійснення суддею або членами його сімї витрат, що перевищують доходи такого судді та доходи членів його сімї; встановлення невідповідності рівня життя судді задекларованим доходам; непідтвердження суддею законності джерела походження майна;
 • ненадання інформації або надання завідомо недостовірної інформації на законну вимогу члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та/або члена Вищої ради правосуддя;
 • непроходження курсу підвищення кваліфікації в Національній школі суддів України відповідно до направлення, визначеного органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, або непроходження подальшого кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді, або непідтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за результатами цього кваліфікаційного оцінювання;
 • визнання судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, у випадках, установлених законом;
 • неподання або несвоєчасне подання декларації родинних зв'язків суддею в порядку, визначеному Законом;
 • подання у декларації родинних звязків судді завідомо недостовірних (у тому числі неповних) відомостей;
 • неподання або несвоєчасне подання декларації доброчесності суддею в порядку, визначеному Законом;
 • декларування завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності судді.

5. Конкретні відомості про наявність у поведінці судді (суддів) ознак дисциплінарного проступку, який може бути підставою дисциплінарної відповідальності судді (суддів)*:
28 квітня 2017 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 12016040350003741 від 07 вересня 2016 року відносно Іванченка Владислава Миколайовича, 21 квітня 1977 року народження, дії якого кваліфіковано за ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Того ж дня на підставі вказаного обвинувального акту сформовано судову справу, якій присвоєно єдиний унікальний номер справи 200/7271/17, та шляхом втручання в автоматизований розподіл визначено для одноособового розгляду головуючого суддю Леонова А.А. Автоматизований розподіл справи № 200/7271/17 за обвинуваченням Іванченка В.М. здійснено о 13:23:37 з очевидним втручання до встановленого порядку визначення судді, а саме: зі списку судді виключено Карягіну Н.О. як таку, у якої відсутня спеціалізація, хоча згідно відомостей на офіційному веб-порталі "Судова влада" суддя Карягіна Н.О. належить до суддів кримінальної спеціалізації Таким чином, за невідомих наразі причин, справа фактично передана до розгляду заздалегідь визначеному судді Леонову А.А.
Відповідно по п. 5 ч. 1 ст. 75 КПК України суддя не може брати участь у кримінальному провадженні у випадку порушення встановленого частиною третьою статті 35 цього Кодексу порядку визначення судді для розгляду справи, проте суддя Леонов А.А. не здійснив свого процесуального обов'язку - заявити самовідвід від участі у справі. За наявності безумовних підстав для відводу судді, представником потерпілих по кримінальному провадженню – адвокатом Сироваткою С.С., заявлено відвід судді Леонову А. А. 09 червня 2017 року, суддею Леоновим А.А. в порушення вимог ч. 4 ст. 81 КПК України винесено усну ухвалу, якою представнику потерпілих – адвокату Сироватці С. С. відмовлено у розгляді заявленого відводу судді у зв’язку з тим, що питання про відвід вже вирішувалися раніше - за штучною заявою про відвід потерпілого Кузнецова В.В., про розгляд якої інші потерпілі по кримінальному провадженню належним чином судом не повідомлялися. Крім того, у підготовчому судовому засіданні, що відбулося 09 червня 2017 року, відвід судді Леонову А.А. було заявлено особисто потерпілими по кримінальному провадженню - Дарадудою М.В. та Дарадудою Д.В., а також представником потерпілого Дарадуди Д.В. – адвокатом Рак Т.С., однак суддею Леоновим А.А. вказані заяви залишено без розгляду.
10 травня 2017 року у першому судовому засіданні по справі найпершим питанням, яке було вирішено судом, стало задоволення клопотання Кузнецова В.В. про визнання його потерпілим у кримінальному провадженні №12016040350003741 та надання останньому матеріалів для ознайомлення без оголошення повного тексту вказаного клопотання та надання його тексту для ознайомлення іншим учасникам. Тобто, суддею Леоновим А.А. грубо порушено вимоги ст.ст. 314, 315 КПК України, що визначають порядок вирішення питань на стадії підготовчого судового засідання за відсутності будь-яких доказів, не говорячи про їх дослідження та можливість надання оцінки.
З вищевказаних норм кримінального процесуального закону вбачається передчасність винесеної ухвали судді Леонова А.А., оскільки на момент розгляду клопотання Кузнецова В.В. про визнання його потерпілим, судом не було прийнято жодного рішення, передбаченого ч. 3 ст. 314 КПК України, а, отже, вирішення питань щодо підготовки справи до судового розгляду, зокрема визначення кола осіб, що прийматимуть участь у судовому розгляді, є незаконним та протиправним. Постановивши ухвалу про визнання потерпілим Кузнецова В.В., суддя Леонов А.А., не ставлячи на обговорення сторін кримінального провадження  питання щодо можливості прийняття обвинувального акту та призначення судового розгляду або ж необхідності повернення обвинувального акту та не розглянувши його безпосередньо у судовому засіданні, фактично висловив свою особисту позицію щодо можливості призначення судового розгляду.
Звертаємо Вашу особливу увагу, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню за №12016040350003741 Кузнецову В.В. відмовлено у визнанні його потерпілим. Крім того, Кузнецов В.В. є потенційним підозрюваним та обвинуваченим у кримінальному провадженні за №12017040000000663 за ознаками ч. 3 ст. 206-2 КК України, його причетність до скоєного злочину є безсумнівною, адже він є теперішнім власником ФГ "Дар".
На момент розгляду клопотання Кузнецова В.В. про визнання його потерпілим у судді Леонова А.А. були відсутні матеріали кримінального провадження, а, отже, не було жодної можливості оцінити наявність шкоди, завданої Кузнецову В.В., як то передбачено ст. 55 КПК України. У той же час суддя Леонов А.А. в обґрунтування свого рішення зазначає наступне: «Як вбачається з обвинувального акту складеного слідчим та затвердженого прокурором, Іванченко В.М. обвинувачується крім іншого, у використанні завідомо підроблених документів під час продажу Кузнецову В.В. цілісного майнового комплексу фермерське господарство «Дар». Під час продажу ФГ «Дар», громадянин Кузнецов В.В., згідно наданої ним копії договору купівлі-продажу, сплатив Іванченку В.М. грошові кошти в сумі 5 000 000 гривень». Однак вказане твердження суду не відповідає дійсності, вказані відомості відсутні в тексті обвинувального акту, а ґрунтується виключно на надуманих вимогах самого клопотання, що до того ж не знайшли свого підтвердження в ході досудового розслідування. 
Враховуючи вищевикладене, суддею Леоновим А.А. винесено необґрунтоване рішення, що жодним чином не вмотивоване матеріалами кримінального провадження, а також суттєво порушує права інших учасників кримінального провадження, зокрема, здійснено дії, що призвели до розголошення матеріалів досудового розслідування особі, яка є потенціальним підозрюваним та обвинуваченим у кримінальному провадженні за фактом рейдерського заволодіння ФГ «Дар», що в свою чергу сприятиме приховуванню Кузнецовим В.В. доказів його причетності до злочину.
Крім того, відповідно до матеріалів НСРД, які здійснювались в рамках кримінального провадження, між Кузнєцовим В.В. та особою, яка в подальшому ідентифікована як Бочаров Максим Станіславович, 10 листопада 1971 року народження (колишній працівник районного у м. Дніпропетровську відділу державної виконавчої служби, а наразі здійснює незареєстровану в установленому порядку представницьку діяльність), відбулася розмова, в ході якої Бочаров М.С. пообіцяв вирішити усі проблеми Кузнєцова В.В. в Бабушкінському районному суді м. Дніпропетровська, з огляду на те, що має там друзів. Відповідно до інформації, яка міститься на офіційному веб-порталі «Судова влада» в провадженні судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Кудрявцевої Т.О. перебувало судове провадження 2/403/3755/12, справа №2/403/16844/11 за позовом Овчаренко Наталії Григорівни до Шульги Ганни Юріївни, Бочарова Максима Станіславовича про визнання інформації недостовірною, такою, що не відповідає дійсності, порушує права, свободи, ганьбить честь, гідність та ділову репутацію, зобов’язання спростувати інформацію, стягнення моральної шкоди. Відповідно до тексту рішення, у судовому засіданні встановлено допитом свідка, що Шульга Г.Ю., яка наразі перебуває на посаді помічника судді Леонова А.А. відповідно до інформації з сайту електронного декларування, сам суддя Леонов А.А. та Бочаров М.С. є друзями, які часто перебувають в одному кабінеті, хоча у суді на той момент працював лише Леонов А.А. та часто разом обідають.
Таким чином, наразі є очевидним та неоспорюваним факт прямого зв’язку Кузнєцова В.В. та судді Леонова А.А.
Копія вищевказаного судового рішення по справі №2/403/16844/11 була додана адвокатом Сироваткою С.С. до заяви про відвід судді Леонова А.А. Ознайомившись з матеріалами справи за №200/7271/17 , встановлено, що сторінки копії вказаного рішення вилучено зі справи та замінено пустими перекресленими сторінками, що вшиті до справи. Станом на день ознайомлення з матеріалами справи – 16 червня 2017 року, про що міститься розписка в матеріалах справи, матеріали справи №200/7271/17  не пронумеровані, не складено опис документів у справі. Оскільки  заяву про відвід судді Леонова А.А. адвокатом Сироваткою С.С. було подано особисто суду, працівником канцелярії перевірено додатки до заяви згідно з переліком таких документів, що зазначено безпосередньо у заяві. 
З викладеного вбачається, що суддею Леоновим А.А., який є зацікавленим у нерозголошенні відомостей, що стосуються його зв’язків з Кузнецовим В.В., а також щодо його особистих стосунків з його теперішнім помічником – Шульгою Г.Ю., умисно зфальсифікував матеріали справи №200/7271/17, шляхом підміни копій документів пустими сторінками.
Як адвокат, відповідно до тексту присяги, закріпленого ст. 12 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», я зобов’язаний здійснити відповідне реагування на незаконне тримання під вартою особи, яка хоч і не є моїм підзахисним, однак порушення її конституційних прав вважаю недопустимим.
19 травня 2017 року прокурором по кримінальному провадженню №12016040350003741 заявлено клопотання про продовження строку запобіжного заходу обвинуваченому Іванченку В.М., якому на стадії досудового розслідування обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю  та термін застосування якого спливав 22 травня 2017 року. Однак судове засідання, у якому було розглянуто вказане клопотання, відбулося лише 09 червня 2017 року, тобто Іванченко В.М. майже три тижні перебував без будь-якого запобіжного заходу. У той же час Іванченко В.М. неоднократно викрадався невстановленими досудовим слідством особами, шляхом погроз примушувався до виїзду на тимчасово непідконтрольну Україні територію (до Криму), а під час вищевказаного викрадення навіть був примушений до давання неправдивих показів на відеозапис, в подальшому оприлюднений на відеопорталі YouTube за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=ouXrZfhxWt0. Таким чином, через злочинну бездіяльність судді Леонова А.А. обвинувачений Іванченко В.М., який у допиті  у якості підозрюваного розповів про події свого викрадення та виїзду на тимчасово непідконтрольну Україні територію, останній наражався на небезпеку повторного викрадення.
09 червня 2017 року ухвалою судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Леонова А.А. по справі № 200/7271/17 відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про продовження обвинуваченому міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, однак задоволено клопотання потерпілого Кузнєцова В.В. та обрано Іванченку В.М. міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці до 06 серпня 2017 року з можливістю внесення застави у розмірі десять мільйонів гривень із покладенням, у разі внесення застави, обов’язку прибувати до судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Леонова А.А. щопонеділка та щоп’ятниці о 09:00 годин для засвідчення факту не переховування від суду.
За ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.
За ч. 3 ст. 315 КПК України під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. При розгляді таких клопотань суд додержується правил, передбачених розділом ІІ цього Кодексу.
Отже, логічно, що на стадії підготовчого судового засідання може звернутися із клопотанням учасник судового провадження, а саме: шляхом виключення учасників, що не підпадають під критерії, визначені розділом ІІ КПК України, - прокурор. Потерпілий та його представник не мають права подавати клопотання про застосування запобіжних заходів, а суд не може задовольняти таке клопотання.
Іванченко В.М. як весь час дії запобіжного заходу у вигляді нецілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслету, обраного ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 24 березня 2017 року, який діяв до 16 години 30 хвилини 22 травня 2017 року, добросовісно виконував покладені на нього обов’язки, жодного разу не порушив умови такого запобіжного заходу, так і після закінчення строку дії. Судом не досліджувалися та відповідно не враховані обставини, передбачені пунктами 4, 5, 7, 9, 11 ч. 1 ст. 178 КПК України. Таким чином є очевидним, що більш м’який запобіжний захід достатньо запобігав ризикам, а потерпілим не доведено зворотнє у порядку п. 3 ч. 1 ст. 196 КПК України.
Саме клопотання про обрання запобіжного заходу не вручалося за три години в порядку, передбаченому ч. 2, п. 3 ч. 3 ст. 184 КПК України, Іванченко В.М. не мав змоги підготуватися,  в судовому засіданні обвинувачений взагалі не ознайомився з повним текстом клопотання.
Судом взагалі не взято уваги, що Іванченко В.М., не дивлячись на те, що він раніше судимий, став на шлях виправлення, звільнений з місць позбавлення волі у 2013 році, з того часу кримінальних та адміністративних правопорушень не скоював. У допитах на досудовому провадженні надав покази, що погодився підписати документи з відчуження ФГ «Дар» виключно через юридичну необізнаність, почуття довіри до особи, яка попрохала його підписати документи та гостру необхідність у грошових коштах, тому що перебував і перебуває у надзвичайно скрутному фінансовому становищі, мав на той момент утриманців – вагітну дружину та двох малолітніх дітей. Обвинувачений отримав 700 гривень за присутність у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу при укладенні угоди купівлі-продажу ФГ «Дар».
Суд визначив розмір застави у 10 мільйонів гривень, що є завідомо непомірним для обвинуваченого всупереч ч. 4 ст. 182 КПК України. Крім того, потерпілі Дарадуди позиваються про відшкодування шкоди не лише до Іванченка В.М., а і до Кузнєцова В.В.
Крім того, суддя Леонов А.А. в ухвалі про обрання запобіжного заходу встановив необхідність судового розгляду у закритому судовому засіданні,  зазначивши, що разом з Іванченком В.М. у попередньому судовому засіданні були присутні озброєні особи, які погрожували Кузнєцову В.В. фізичною розправою, про що представником останнього не було надано жодних доказів. Сам Кузнєцов В.В. мав можливість негайно викликати поліцію та з’ясувати із ким ці особи прибули та яке відношення мають до Іванченка В.М.
Окрему увагу звертаємо на те, що з початку судового засідання 09 червня 2017 року в залі судового засідання був присутній конвой, що здалося дивним усім учасником судового процесу, тим більше, що клопотання представника потерпілого Кузнецова В.В. – адвоката Балашова С.В. було заявлене останнім безпосередньо у судовому засіданні 09 червня 2017 року, що вбачається з журналу судового зсідання та з матеріалів справи , проте після оголошення ухвали стало зрозуміло, що таке рішення суд фактично ухвалив ще до початку судового розгляду, не одержавши клопотання щодо вищевказаного запобіжного заходу. 
Іванченко В.М. зазначає, що серед осіб, які були працівниками поліції та доставили його до слідчого ізолятора після закінчення судового засідання, також був присутній чоловік, якого він упізнав та який безпосередньо приймав участь у викраденні Іванченка В.М. у грудня 2016 року та який примушував Іванченка В.М. говорити під відеозапис завідомо неправдиві для останнього відомості щодо подій рейдерського захоплення.
Поверхневим оглядом приміщення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська встановлено, що поблизу залу судових засідань, де перебувала вищевказана особа, причетна д0 скоєння злочину, передбаченого ст. 146 КК України, знаходяться камери відеоспостереження. Однак на усне звернення керівник апарату суду повідомила, що в суді відсутня централізована система відеоспостередження, а відеокамери, розташовані на другому поверсі суду, належать особисто судді Леонову А.А.
Будь-які повідомлення (оголошення) щодо здійснення відеофіксування, на другому поверсі приміщення суду відсутні.
Таким чином, суддею Леоновим А.А. здійснюється незаконне, несанкціоноване відеоспостереження за відвідувачами суду, з використанням в особистих цілях, що є протиправним, суттєво порушує конституційні права громадян.

6. Посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що підтверджують викладені у дисциплінарній скарзі відомості*: 
1. роздруківка з офіційного веб-порталу «Судова влада» щодо надходження до суду обвинувального акта відносно Іванченка В.М.;
2. роздруківка з офіційного веб-порталу «Судова влада» щодо проведеного авторозподілу по справі №200/7271/17, а також інших судових справ, розподілених 28.04.2017 року;
3. роздруківка з офіційного веб-порталу «Судова влада» щодо спеціалізації суддів Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська;
4. копія заяви про відвід судді Леонову А.А. з відміткою про одержання судом;
5. диск із записом судового засідання 09.06.2017 року (оголошення усних ухвал про відмову у розгляді відводу);
6. копія журналу судового засідання від 09.06.2017 року;
7. копія ухвали по справі №200/7271/17 від 10.05.2017 року про визнання Кузнецова В.В. потерпілим;
8. копія витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, здійснюваному відносно Кузнецова В.В.;
9. рішення суду з Єдиного реєстру судових рішень по справі 2/403/3755/12;
10.копія рішення по справі 2/403/3755/12, що міститься в матеріалах справи №200/7271/17;
11. копія ухвали по справі №200/7271/17 від 09.06.2017 року про застосування запобіжного заходу відносно Іванченка В.М. та проведення судового засіання в закритому режимі;
12. копія витягу з ЄРДР за фактом викрадення Іванченка В.М.;
13. диск із відеозаписом, що міститься на відеопорталі YouTube за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=ouXrZfhxWt0;
14. копія протоколу допиту Іванченка В.М. у якості підозрюваного.
____________________________________________________________________________________________________________________________
(зокрема, судові рішення судів вищої інстанції, які свідчать про порушення норм права суддею нижчої інстанції, інші документи, що підтверджують викладені у дисциплінарній скарзі факти)

З огляду на викладене прошу притягти суддю (суддів)* Леонова Андрія Анатолійовича, суддю Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
         (прізвище, ім’я, по батькові та посада судді (суддів))
до дисциплінарної відповідальності.
До дисциплінарної скарги додаю:
1. Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; 2 копії ордеру про надання правової допомоги; 2 копії договорів про надання правової допомоги;
2. роздруківка з офіційного веб-порталу «Судова влада» щодо надходження до суду обвинувального акта відносно Іванченка В.М.;
3. роздруківка з офіційного веб-порталу «Судова влада» щодо проведеного авторозподілу по справі №200/7271/17, а також інших судових справ, розподілених 28.04.2017 року;
4. роздруківка з офіційного веб-порталу «Судова влада» щодо спеціалізації суддів Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська;
5. копія заяви про відвід судді Леонову А.А. з відміткою про одержання судом;
6. диск із записом судового засідання 09.06.2017 року та копія журналу судового засідання;
7. копія ухвали по справі №200/7271/17 від 10.05.2017 року про визнання Кузнецова В.В. потерпілим;
8. копія витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, здійснюваному відносно Кузнецова В.В.;
9. рішення суду з Єдиного реєстру судових рішень по справі 2/403/3755/12;
10.копія рішення по справі 2/403/3755/12, що міститься в матеріалах справи №200/7271/17;
11. копія ухвали по справі №200/7271/17 від 09.06.2017 року про застосування запобіжного заходу відносно Іванченка В.М. та проведення судового засідання в закритому режимі;
12. копія витягу з ЄРДР за фактом викрадення Іванченка В.М.;
13. диск із відеозаписом, що міститься на відеопорталі YouTube за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=ouXrZfhxWt0;
              14. копія протоколу допиту Іванченка В.М. у якості підозрюваного.


Усі зазначені мною відомості та подані матеріали є правдивими. Я обізнаний із тим, що у разі поширення неправдивої інформації мене може бути притягнуто до встановленої законом відповідальності.

   


«___» ____________ 20___ року                                                    ____________
                                                                                                             (підпис скаржника
                                                                                                             або його представника)*
* обов’язково для заповнення© Фото Веле Штылвелд

В понедельник, 26 марта, в Киеве у здания Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) состоялась акция протеста против подтверждения квалификации ряда судей (первый этап квалификации стартовал 23 марта), которых участники пикета считают причастными к незаконным схемам по захвату активов и содействии рейдерам посредством вынесения неоднозначных решений, манипуляций и других злоупотреблений, передает Нова Влада.
У админздания на мирный протест собрались несколько сотен митингующих, среди которых – фермеры агрохозяйства «ДАР» (с.Попасное, Новомосковский район Днепропетровской обл.), требующие от ВККСУ не допускать к работе служителей Фемиды, ставших фигурантами дисциплинарных и уголовных дел.
Как рассказал журналистам адвокат, правозащитник Сергей Сыроватка, представляющий интересы фермерского хозяйства, сегодня утром он обратился с жалобой и заявлением к ВККСУ с просьбой обратить внимание на кандидатуры ряда судей, рассматривавших корпоративные споры и признававших «законными» действия лиц, которые непрозрачно и с признаками фиктивности перерегистрировали активы фермеров, но не понесли ответственности за свои вердикты и не лишись еще судейских мантий.
«На встрече с представителями ВККСУ мне предложили направить на соответствующие сайты (комиссии) документы. Также было сказано, что будет в дальнейшем устное собеседование с судьей (Бабушкинского райсуда Днепра Андреем Леоновым), на котором мы будем принимать участие и постараемся, чтобы нам дали слово или возможность во время его опроса предоставить информацию, на которую он должен ответить комиссии… чтобы не дали возможность ему стать судьей. По данному судье у нас открыто 4 уголовных производства. Он специально этот обвинительный акт и дело слушает в первой инстанции, чтобы не отдать в апелляцию», - рассказал правозащитник.
По словам адвоката, юридическая «практика такова, что пока решения, которые он повыносил, и которые, по моему мнению, являются неправосудными, не отменит вышестоящая судебная инстанция, вручение ему подозрения – преждевременно».
«Мы ждем, пока апелляция отменит весь «мотлох» его неправосудных решений, включим в уголовный процесс все доказательства, которые сегодня собраны, а кулуарно у правоохранителей уже есть готовность для вручения ему подозрения», - рассказал Сыроватка.
Комментируя Нова Влада ситуацию с юридической борьбой за агрофирму «ДАР», правозащитник уточнил: «В июле 2017-го «ДАР» вернули законным собственникам, а сейчас мы обжалуем незаконные решения, которые были вынесены судьями относительно искусственных каких-то задолженностей, созданными нашими оппонентами. Они, пребывая на должности директора, создавали искусственные споры и судьи… выносили, как я называю, решения-«междусобойчики»… Мы их все сейчас поотменяли. Сейчас наша основная задача – после всего, что они наделали, привлечь виновных лиц к ответственности: регистраторы, нотариусы, подставные «фунты», так называемые, а также судьи, которые имели отношения к неправомерным решениям».
«Все должны нести ответственность, поскольку, если сейчас их не привлекать, дальше они будут делать, что-угодно. У них не будет грани, будут стерты любые преграды. Моя задача как адвоката и в прошлом правоохранителя, отстоять интересы людей, которые являются действительно потерпевшими», - сказал он, добавив, что оценочная стоимость фермерского хозяйства «ДАР» составляет не менее 70 млн грн.
В свою очередь судья Андрей Леонов для комментариев сегодня был недоступен. ВККСУ также официально пока никак не отреагировала на пикет у ее стен.

Комментариев нет:

Отправить комментарий